Kategóriák

Kezdőlap

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy a Mátra Netshop Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:3359 Tenk, szabadság út 12/A. adószám:22765790-2-10, cégjegyzékszám:   Cg. 10-09-030953      továbbá adatkezelő) által a www.patricar.hu weboldalon, webáruházban és a kapcsolódó közösségi oldalakon, valamint a székhelyünkön és telephelyünkön alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában a vásárlóinkat, látogatóinkat tájékoztassa. Az adatkezelési tájékoztató kizárólag a termékeinkkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységünkkel összefüggésben értelmezhető. 

A Mátra Netshop Kft (3359 Tenk, Szabadság út 12/A.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, a hatályos nemzeti jogszabályokban előírtaknak, valamint az Európai Unió által lefektetett szabályoknak. 

Az adatkezelési tájékoztató kialakításakor az adatkezelő alapnak tekintette az "Infotv." (2011. évi CXII. törvény), a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (2017. évi LIII. törvény) szóló jogszabályokat, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR). 

Az adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos irányelvei folyamatosan elérhetőek a www.patricar.hu/content/43-adatkezelesi-tajekoztato címen. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor megváltoztassa, mely adatkezelési tájékoztató minden esetben a honlapon megtekinthető. 


A Mátra Netshop Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, mely során azokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági-, technikai-és egyéb intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Név: Mátra Netshop Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3359 Tenk, Szabadság út 12/A.

Telefonszám: +36-30/562-6744

E-mail-cím: info@patribox.hu

 
A kezelt személyes adatok köre

Személyes adatot a weboldalunkon, webáruházunkban vásárló látogatóink, valamint a közösségi oldalon nyereményjátékon résztvevő személyek esetében kezelünk, akik a vásárlás, illetőleg a nyereményjáték során nevüket, elektronikus levelezési címüket, átvételi és számlázási címüket és telefonszámukat adják meg részünkre. A vásárlás, illetőleg a nyereményjáték során megadott adatokat továbbítjuk az MPL és/vagy a GLS futárszolgálatoknak, akik a kiszállítást végzik.

A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor a név és az elektronikus levelezési cím megadása szükséges, a részünkre így küldött elektronikus üzeneteket e-mail fiókunkban 90 napig tároljuk, majd manuálisan töröljük és csak megválaszolás céljára használjuk fel.

Amennyiben magánszemély vagy cég veszi igénybe a szolgáltatásainkat, a számlázási név és cím kerül rögzítésre, manuálisan a számlázó programunkban.

Telefonon érkező megkeresések esetén nem rögzítünk és nem tárolunk személyes adatokat, mivel megrendeléseket kizárólag írásban fogadunk.

Webáruházunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Követő kódokat nem ágyaztunk be oldalunkba, remarketing tevékenységet nem folytatunk.

 

Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése, valamint online vásárlás esetén.

Az adatkezelést jogszabályi előírás alapozza meg a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén. A számla kötelező tartalma a termék beszerzőjének neve és címe (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. tv. 169.  § e) pontja). A számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés).

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, a látogatók regisztrációja és nyilvántartása, megrendelés esetén a termék vásárlóhoz történő eljuttatása (kézbesítés), panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése, vásárlóinkkal történő kapcsolattartás. A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel.

A tudomásunkra jutott adatokat az Info tv.-ben és jelen tájékoztatásban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeljük, és azokat harmadik félnek nem adjuk át.

 

Az adatkezelés időtartama

Kezelt adatok: 
teljes név, telefonszám és e-mail cím, online azonosító szám, az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont), fizetéssel kapcsolatos adatok, átvétellel valamint kiszállítással kapcsolatos adatok: átvételi/kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) vagy az átvételi pont adatai, számlázási név, természetes személy esetén teljes név,  az Ön adószáma (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek), számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).

Időtartama:
A webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig.
A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.
A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

 

Ügyintézés, panasz esetén

Kezelt adatok:
Teljes név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes üzenet.

Időtartama: 5 év.

 

 Nyereményjáték során történő adatkezelés

Célja:
A cég üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és nyereménytárgyak kisorsolásával, vásárlók elégedettségének növelése.

Kezelt adatok:
A nyereményjátéktól függően: teljes név, e-mail cím, telefonszám, lakcím.

Időtartama:
Résztvevők esetében a játék befejezéséig, nyertesek esetében 8 évig.

A kapcsolat felvételi űrlapon keresztül érkező üzeneteket, melyek tartalmazhatnak személyes adatokat levelezőrendszerünkben 90 napig tároljuk. A tárhelyünkön manuálisan töröljük a levelet, a levelezőrendszerünkből is manuálisan és véglegesen töröljük.

Hírleveleket nem alkalmazunk weboldalunkon, webáruházunkban, nem küldünk.

A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük.

 

Rendelkezés személyes adatokkal

Ügyfeleink bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatjuk őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban tájékoztatás kérhető, hogy ügyfeleink milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél okán, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Tájékoztatás kérhető arról is, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatokat. Ezt a kérelmet 15 napon belül teljesítjük, az elérhetőségre küldött levélben.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban kérhető, hogy módosítsuk ügyfelünk valamely személyes adatát (például megváltozott az e-mail cím).

A személyes adatot töröljük, ha annak kezelése jogellenes; ha ügyfelünk a személyes adatának törlését kéri; ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt és ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.  

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül, írásban kérhető, hogy ügyfelünk személyes adatait zároljuk. A zárolás addig tart, amíg az ügyfelünk által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy adatait ne töröljük. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig tovább tároljuk a személyes adatot, ezt követően töröljük. 

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítunk, felhasználunk.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A Mátra Netshop Kft. a személyes adatokat a levelezőrendszerében tárolja, amely számítógépről és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Biztonsági másolatot a tárhelyünkön tartunk.

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megadott személyes adatokhoz a Mátra Netshop Kft. munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

 

Az adatfeldolgozók

A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére adjuk át:

 

 

Tárhelyszolgáltató:

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: PcNetSecurity Kft.
Székhely: 8252 Balatonszepezd, Öreghegyi utca 32..
Adószám: 24131298-2-13
e-mail: info[kukac]pcnetsecurity.hu (Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez).

 

Könyvelés:

Nagy Csilla E.V.
3200 Gyöngyös Hattyú tér 1. fsz 2 adószám: 65911499-1-30
Tel: 06-70/6050-462  (Hozzáférés a természetes személyek részére kiállított számlákhoz).

 
Számlázás:

NATURASOFT Magyarország Kft.

 

Cím:

1113 Budapest, Bocskai út 77-79. (Kwenton Irodaház)

E-mail cím:

info@naturasoft.hu

Adószám:

13730934-2-43

Cégjegyzékszám:

01-09-870298

 (Hozzáférés a természetes személyek részére kiállított számlákhoz).

 
Futárszolgálat:

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

(cg.: 13 09 111755, székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., adószám: 12369410-2-44)
Webcím: https://gls-group.com/HU/hu/home/
Kontakt: 
https://gls-group.com/HU/hu/kapcsolat/

 

MAGYAR POSTA ZRT.

Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Postacím: Budapest 1540 
Telefon: +36-1-767-8200
Webcím: http://www.posta.hu
Kondtakt: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat


A személyes adatok tárolása

A személyes adatok tárolása cégünk kizárólagos használatában álló számítógépen, telefonon és a tárhelyünkön történik. A tárhelyre történő belépés jelszóval lehetséges, amelyet a webáruház munkatársai ismernek. Az elektronikus számláink tárolására számítógépen történik.

 

Egyéb információk

Amennyiben cégünk az adatkezelési elveket megsérti, ügyfelei a bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett ügyfelünk lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:http://birosag.hu/torvenyszekek ).  

Továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).